Tabores pagasta īstenoja ūdenssaimniecības attīstības projektu


2012.gada 22.maijā Tabores  pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028 ) īstenošanu. —–

Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, 2014.gada 20.maijā tika pabeigti būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā” un būvobjekts tika nodots ekspluatācijā. SIA „RIO„, noslēgtā būvniecības darbu līguma ietvaros, atjaunoja esošo ūdensapgādes avotu. izbūvēja jaunus un rekonstruēja vecos ūdensapgādes tīklus, rekonstruēja ūdenstorni, izbūvēja un rekonstruēja kanalizācijas tīklus, izbūvēja jaunu kanalizācijas sūkņu staciju un jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 50 m3/Dan , kā arī tika iegādāts elektrības dīzeļģenerators ar jaudu 4 kW .

Kopējās projekta izmaksas 684 945,96 EUR (ar PVN). Projektu finansēja Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds un Daugavpils novada dome.

Informācija ievietota 2014.gada maijā