Sociālais darbs

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība)
apmierināšanai.

Sociālie pakalpojumi Sociālos pakalpojumus sniegšana lai nodrošinātu katram cilvēkam pēc iespējas pilnvērtīgāku sociālo vajadzību apmierināšanu, pieņemamu veselības aprūpi un dzīves apstākļus.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Personas, kuras grib saņemt sociālo palīdzību, pienākumi:

 1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
 2. sniegt ziņas par sevi;
 3. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 4. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
 5. saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

No 2010.gada 10.marta Tabores pagasta stājās spēkā sekojoši Daugavpils navada domes pieņemtie saistošie noteikumi, ar kuriem var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv :

 • 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr.12 “Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”;
 • 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr.13 “Par aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”;
 • 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr.14 “Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”;
 • 21.01.2010. saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Lai noformētu trūcīgās ģimenes vai personas statusu, nepieciešams vērsties pie pagasta sociālā darbinieka un iesniegt nepieciešamos dokumentus, kas apstiprinātu atbilstību. Galvenā mēraukla ir ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes pārstāvi, kuriem jābūt līdz 90 latiem mēnesī. Sociālajām darbiniekām jāiesniedz izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), kurā norādīti jebkādi ienākumi (pabalsti, alga utml.) konkrētajai personai. Ja tā ir darba attiecībās, tad nepieciešama arī izziņa no darba devēja, kurā norādīti ienākumi par pēdējiem trīs mēnešiem, savukārt tiem, kuriem nav darba, kā obligāts nosacījums ir stāšanās bezdarbnieku uzskaitē.

Soc.darbniece:
Svetlana Januškeviča.

Kontakti: 65471122; svetlana.januskevica@tabore.lv

Pēc sīkākas informācijas un konsultācijas griezties pie sociāla darbnieka:

 • pirmdienās: no 9:00-līdz 15:00 (pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00)
 • trešdienās: no 9:00-līdz 15:00 (pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00