Izsole

NOMAS TIESĪBU IZSOLE Nomas objekta adrese:Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads Atrašanās vieta, Kadastra numurs/ apzīmējums: Nedzīvojama ēka – “Šautuve”, kadastra apzīmējums 4486 005 0625 006 Iznomājamā platība:36.7 m2 Lietošanas mērķis:Komercdarbība sporta jomā (sporta nodarbību vadīšana un organizēšana) Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena):5.14 euro (pieci euro 14 centi) mēnesī (bez PVN)—– Izsoles solis: 0.50 euro ( nulle euro 50 centi) Iznomāšanas termiņš:3 gadi Termiņš pieteikumu iesniegšanai:No 02.11.2015. līdz 01.18.2015. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30, pirmdienās no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842 Izsoles veids:Rakstiska izsole (otrā) Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta:2015.gada 02.decembrī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā Iznomātājs:Skrudalienas pagasta pārvalde Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem: var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles Objekta apskate:Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65439430, 26170408, 28652035

Foto 1, foto 2, foto 3.