Ir zināmi jaunatnes projektu konkursa „Uzlabosim savu ikdienu” uzvarētāji

27. oktobrī Daugavpils novadā tika atklāts jaunatnes projektu konkurss „Uzlabosim savu ikdienu”, kura mērķis ir veicināt Daugavpils novada jaunatnes līdzdalību jauniešiem svarīgu jautājumu risināšanā, radot iespēju uzlabot savu ikdienu, izmantojot projektu konkursa sniegtās iespējas.

Līdz 14. novembrim Daugavpils novada jauniešu grupām un nevalstiskajām organizācijām bija iespēja iesniegt savus projektus trijās atbalstāmajās aktivitātēs: Projekta „Gribu zināt un piedalīties” izvirzīto jauniešu problēmu risināšanai nepieciešamo resursu iegāde; Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu labiekārtošana, remonts, tehnikas iegāde; Jauniešu pasākumi.—–

Konkursam tika iesniegta 21 projektu ideja – no Višķu, Tabores, Skrudalienas, Lauceses, Medumu, Kalupes, Sventes, Nīcgales, Naujenes, Maļinovas, Vecsalienas, Biķernieku, Kalkūnes un Vaboles pagastu jauniešiem. Konkursa organizatori ir priecīgi par jauniešu lielo aktivitāti!

Konkursam tika iesniegtas tādas idejas kā inventāra iegāde jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu iekārtošanai, skaņas aparatūras atjaunošana labākas kvalitātes pasākumu organizēšanai, jauniešu centra paplašināšana, jauniešu pulcēšanās un atpūtas vietas izveide u.c.

Paziņojam uzvarētājus!

1. vietu (143 punkti) ieguva Skrudalienas pagasta jauniešu iniciatīvas grupas projekts „Nāc kopā!”.
Projekta mērķis – stiprināt saites starp pagasta jauniešiem, lai sekmētu jauniešu sadarbības prasmju veidošanos, prasmi ilgstoši iesaistīties kopējā darbībā, individuālo spēju attīstību ikdienas dzīvē.
Projektā plānotās aktivitātes: Skrudalienas pagasta projekta darba grupas tikšanās „Projekta mērķi, uzdevumi, aktivitātes un darba metodes”, jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpas sakopšanas talkas organizēšana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, jauniešu telpas dizaina izstrāde un telpas noformēšana, projekta prezentācija un publicitāte.
2. vietu (138 punkti) ieguva Medumu jauniešu grupas projekts „Medumu pagasta jauniešu centra paplašināšana”.
Projekta mērķis – izveidot lietošanai noderīgas jauniešu pulcēšanās telpas, kur jaunieši varēs pulcēties savu ideju realizēšanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kas palīdzēs vairāk piesaistīt jauniešus, lai viņi darītu kaut ko pagasta sabiedriskās dzīves labā, kā arī palīdzēs viņiem radoši izpausties.
Projektā plānotās aktivitātes: jauniešu centra telpu remonts un labiekārtošana un projekta noslēgumā – telpu atklāšanas pasākums jauniešiem.
3. vietu (138 punkti) ieguva Tabores pagasta jauniešu grupas projekts „Jauniešu pulcēšanas un atpūtas vietas izveide”.
Projekta mērķis – veicināt pagasta jauniešu vērtīborientāciju attīstību, iesaistot viņus kopīgā saturīga brīvā laika pavadīšanā, rast iespēju viņiem apspriest savas problēmas, meklēt risinājumus, sekmēt pašiniciatīvu, tādā veidā padarot savu un visa pagasta jauniešu ikdienu labāku.
Projektā plānotās aktivitātes: jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpas – lapenes pasūtīšana, betona pamata izveide lapenei, lapenes izgatavošana, lapenes uzstādīšana un vietas labiekārtošana un svinīgā atklāšana ar sarkano lentīti.
4. vietu (134 punkti) ieguva Lauceses biedrības “Jaunības spārni” jauniešu projekts ”Spēks, prāts un iecietība”.
Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, kas veicinās viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, palīdzēs pāriet no bērna uz pieaugušā statusu; radīt iespēju jauniešiem pilnveidot savu talantu, specializējoties kādā sporta veidā, apmeklējot Sabiedriskā centra piedāvātas aktivitātes; rādīt labvēlīgus apstākļus jauniešu fiziskai un intelektuālai attīstībai.
Projektā plānotās aktivitātes: sporta inventāra iegāde un uzstādīšana, atklāšanas pasākums jauniešiem, pārrunas ar speciālistiem, jauniešu un speciālistu kolokvijs, treniņi un sacensību organizēšana.
5. vietu (128 punkti) ieguva Sventes pagasta aktīvo jauniešu grupas projekts „Sventes pagasta jauniešu brīvā laika organizēšana”.
Projekta mērķis: Piesaistīt pēc iespējas vairāk pagasta jauniešus brīvā laika organizēšanā, kā arī dot iespēju jauniešiem realizēt savas iemaņas un talantus, veicināt jauniešu saliedētību un aktīvu dzīves veidu, iesaistot pašdarbībā.
Projektā plānotās aktivitātes: jauniešu biedrības dibināšana, nepieciešamo materiālu iegāde, papildus jauniešu iesaistīšana biedrības darbībā, biedrības prezentācijas sagatavošana, pirmais biedrības organizētais pasākums.

APSVEICAM konkursa uzvarētājus!
Lai izdodas veiksmīga projektu realizācija!
Arī nākamā gada sākumā ir plānots jauns jaunatnes projektu konkurss, pirms kura noteikti notiks seminārs, kurā tiks apspriestas pirmajā jaunatnes projektu konkursā pieļautās kļūdas un analizēti labās prakses piemēri.
Paldies visiem par aktīvu dalību konkursā!
Informāciju sagatavoja:
Daina Kriviņa
daina.krivina@dnd.lv
29354884