Informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu.

Sakarā ar to, ka 2013.gada 25.martā IUB ir iesniegta pretendenta sūdzība attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ERAF projekta “Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028 ietvaros” nolikumā, Tabores pagasta pārvalde informē, ka atklātā konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2013. gada 8. aprīli plkst.13.00 tiek atcelta.—–

Saņemtie pretendentu piedāvājumi netiks atvērti.Atkarībā no iesnieguma izskatīšanas rezultāta IUB, Tabores pagasta pārvalde publicēs informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informēs par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš vai arī neatvērs iesniegtos piedāvājumus un izsniegs vai nosūtīs tos atpakaļ pretendentiem.