Iedzīvotāju ievērībai!

     Tabores pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju  apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā  “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 04.novembrī plkst. 14.30  ierasties Tabores pagasta pārvaldē, Oktobra iela 2a, Tabore, lai iepazīties ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases  kritērijiem konkursam un piedalīties projektā ietvertā Tabores pagasta ceļa Tabore – Kovaļišķi – Osinovka apspriešanā.